تسطیح محوطه اطراف ساختمان جهت کف سازی

شروع اجرای تسطیح محوطه اطراف ساختمان جهت کف سازی

تسطیح کف سازی

اجرای دیوارچینی داخلی طبقات

ادامه اجرای دیوارچینی داخلی طبقات ۹۸/۶/۱۲

دیوارچینی داخلی طبقات

 

 

 

اجرای دیوارچینی داخلی طبقات

ادامه اجرای دیوارچینی داخلی طبقات ۹۸/۶/۶

دیوارچینی داخلی طبقات پروژه

 

 

دیوارچینی داخلی طبقات پروژه

اجرای دیوارچینی داخلی طبقات

اجرای دیوارچینی داخلی طبقات پروژه ” مرکز اداری چابهار بیزنس سنتر”

اجرای دیوارچینی داخل طبقات

اجرای وال پست طبقه 2 پروژه چابهار بیزنس سنتر

اجرای وال پست های طبقه دوم

دراین مرحله پروژه اجرای وال پست های طبقه دوم در حال تکمیل است.